Samiti hekurudhor i Ballkanit Perëndimor 2021

𝑹𝒂𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 𝑳.𝑳.𝑪 ishte pjesëmarrës në rolin e panelistit në Samitin Hekurudhor të Ballkanit Perëndimor 2021 në të cilin Samit u diskutuan politikat dhe projektet hekurudhore për Ballkanin Perëndimor.
Çështjet e paraqitura në panelin e Operimeve Hekurudhore nga Z.Besim Asllani – Drejtor Ekzekutiv i Transportit Hekurudhor ishin këto:
1. Përkrahje financiare e balancuar – investimet e bëra duhet të jenë të balancuara midis investimeve në infrastrukturën dhe operimeve hekurudhore si dhe brenda investimeve në operimet hekurudhore të kemi balancim në investime midis ndërmarrjeve operuese publike dhe atyre private.
2. Modeli i Biznesit të ndërmarrjeve operuese hekurudhore duhet të jetë i bazuar në koperim apo bashkëpunim duke gjetur interesat e përbashkëta për rritje.
3. Qasja karshi tregut – të gjitha investimet, politikat, legjislacioni apo menaxhimi duhet të ndërtohen karshi kërkesave të tregut.
𝑹𝒂𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 𝑳.𝑳.𝑪 has participated as a panelist in West Balkans Rail Summit 2021 in which were discussed rail policies and projects in Western Balkan.
Issues raised at Rail Operations panel by Mr.Besim Asllani – Rail Executive Director were the following:
1. Balanced financial support – Investments done at rail system shall be balanced between investments in rail network and rail operations. At same time investments at rail operations shall be balanced between investments in rail operations runed by publicly owned companies and privately owned companies.
2. Cooperation between Railway Undertakings as a business model for growth. No matter the ownership of the RU-s they shall find common interests in cooperation to have joint growth.
3. Market approach – all investments, policies, legislation and management shall be done with the market approach.
Mob: +383 44 688 421
Email: info@railtrans.biz
Web: www.railtrans.biz